top of page

Adatvédelmi tájékoztató

- a QUICK szolgáltatás felhasználói részére -

utolsó frissítés: 2020-02-06

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma: 23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: info@riport.co.hu, telefon: +36 1 445 1445, web: www.quick.riport.co.hu, www.riport.app, a továbbiakban: “Szolgáltató”) “R!PORT QUICK” költségkövető alkalmazással (a továbbiakban mint: “Szolgáltatás”) összefüggésben a Szolgáltatás felhasználói (a továbbiakban: “Felhasználó”) által a Szolgáltató rendelkelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

 

I. Fogalmak

I.1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

 

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

 

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

 

I.2. További fogalmak

 

„Érkeztető oldal”: https://app.quick.riport.co.hu , https://quick.riport.app

"Weboldal": https://quick.riport.co.hu

 

„Regisztráció”: a Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Felhasználó jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.

 

„Megrendelés”: a Szolgáltatás igénybevételének szándékát jelző cselekmény

 

II. A személyes adatok kezelésének esetei és adatok kezelésének jogalapja

 

Az alábbiakban tájékozódhat, hogy a Weboldal használatával, a Weboldalon történő regisztrációval illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató milyen személyes adatok megadását kéri, illetve a megadott adatokat miért, meddig és hogyan kezeli. 

 

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Érkeztető oldalon / Weboldalon történő böngészés

 • Regisztráció

 • Szolgáltatás igénybevétele

 • Értesítés küldése utalási csomag összeállításáról

 • Béradatok rögzítése

 • Jogosultság kiosztása harmadk személyeknek

 • Előfizetés

 • Számlázás

 • Rendszerüzenetek küldése

 • Chat asszisztens

 • Weboldalon található sütik (cookie)

 

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Szolgáltató sem különleges, sem biometrikus vagy genetikai adatot semmilyen módon nem kér, illetve ilyen adatokat nem kezel.

 

Az egyes fenti esetekben az adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

II.1. Böngészés

 

A Weboldalon történő böngészés során gyűjtött személyes adatok: 

LEGNÉPSZERŰBB

Az Érkeztető oldalt illetve a Weboldalt a Felhasználó szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Szolgáltatás igénybevétele azonban Regisztrációhoz kötött, melynek során személyes adatok megadása is szükséges. Az Érkeztető oldalt illetve a Weboldal használatának megkezdésekor a Felhasználó egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Felhasználó megadja a címét. Ez a cím a Felhasználó internetes azonosítási címe, az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Felhasználó a Weboldal címét beírja a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Felhasználó IP címét.

 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. Az Érkeztető oldal illetve a Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza az Érkzetető oldal illetve a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről az Érkzetető oldal illetve a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 15 napon belül töröli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Felhasználó valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

II.2. Regisztráció 

 

A regisztráció során gyűjtött személyes adatok: 

LEGNÉPSZERŰBB

A Szolgáltatásba történő Regisztrációhoz a Felhasználónak elegendő csupán e-mail címét megadni, a Szolgáltatónak ennyi is bőven elég ahhoz, hogy a Felhasználó saját felhasználói fiókját létrehozza.

 

A GDPR-ból adódó kötelezettségünk is azt diktálja, hogy a Felhasználó e-mail címén kívül egyéb személyes adatot a regisztráció során a Szolgáltató ne kérjünk el.

 

A Regisztrációhoz a Szolgáltató további kérdéseket tesz fel a felhasználónak (például vállalkozás elnevezése, adószáma, vállalkozási forma), melyek azonban nem minősülnek személyes adatnak. Ezek a kérdések és megválaszolásuk a Szolgáltatás igénybevétele és fejlesztése szempontjából fontosak. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezen adatokat, a kérdésekre adott válaszokat a Szolgáltató a fenti célból tárolja. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a vállalkozásra vonatkozó adatokat a Cégjelző Céginformációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 1. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-305302, adószám: 26163190-2-43, e-mail: info@cegjelzo.hu, telefonszám: +36 30 624 4530, a továbbiakban: “Cégjelző”) alkalmazásprogramozási interfészén (application programming interface, röviden: API) keresztül szerzi be, amely során a Szolgáltató a Felhasználó által begépelt karakterek alapján egy kérést küld a Cégjelző felé, amely a megadott karakterek alapján következtett a vállalkozás elnevezésére és felajánlja a lehetséges vállalkozásneveket, melyből a Felhasználó a megfelelőt kiválasztja, ami után a rendszer a vállalkozás adószámát az API-n keresztül automatikusan tölti ki a Cégjelző adatbázisának adatai alapján. A Szolgáltató által így beszerzett adatok azonban semmilyen körülmények között nem tartalmaznak személyes adatokat, a Szolgáltató ilyen módon csupán a vállalkozásra vonatkozó adatokat szerez be.

II.3. A szolgáltatás igénybevétele 

LEGNÉPSZERŰBB

A Regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére a Felhaszáló által megadott cégnév alapján egy egyedi e-mail címet generál, amely a Szolgáltatás használatához elengedhetetlen. A Felhasználó a bejövő számláit erre az e-mail címre tudja továbbítani vagy már eleve ezt az e-mail címet adja meg partnerei számára, ahová a bejövő számláit várja. A Szolgáltató által generált e-mail címre érkező számlákból az alkalmazás beépített robot asszisztense kiolvassa az abban szereplő lényegi adatokat és ezen adatok felhasználásával készít költségkimutatást a Felhasználó részére.

 

Amennyiben a Felhasználó egyéni vállalkozó vagy cégneve személyes adatát (például nevét) tartalmazza, úgy az egyedi e-mail cím, személyes adatnak minősül, mely a Szolgáltató adatkezelésével érintett.

 

A Szolgáltatás használata során a Felhasználó, az általa feltöltött számlák alapján, a Szolgáltatás egyes funkcióit hasznosítva jelentéseket, kimutatásokat stb. készíthet. Fontos tudni, hogy a Felhasználó által feltöltött adatok esetenként harmadik személyek személyes adatait is tartalmazhatja (név, cím stb.). A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezen adatok tekintetében a felelősség a Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó minősül adatkezelőnek. A Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, mivel a Felhasználó által feltöltött adatokra nincs ráhatása, így az adatkezelés célját és jogalapját a Felhasználó határozza meg, a Szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli csak ezeket az adatokat. Amennyiben a Felhasználó egy adott számlát töröl a rendszerből, úgy a Szolgáltató a számlával együtt az összes személyes adatot is törli a rendszerből, azokat semmilyen formában nem tárolja tovább.

II.4. Értesítések utalási csomag összeállításáról

LEGNÉPSZERŰBB

A Felhasználónak a Szolgáltatás használata során lehetősége van úgynevezett utalási csomag összeállítására (részletesebben lásd az ÁSZF-ben) illetve arra, hogy ezt az utalási csomagot harmadik személyekkel megossza. Az utalási csomag megosztásához arra van szükség, hogy a Felhasználó megadja annak/azoknak a személy(ek)nek az e-mail címét akivel/akikkel az utalási csomagot meg kívánja osztani. Az e-mail cím(ek) megadását követően a rendszer egy automatikus üzenetet generál és azt tájékoztató jelleggel megküldi a Felhasználó által megadott személy(ek) e-mail címére. A Felhasználó által megadott e-mail címek eshetőlegesen személyes adatot (pl. címzett neve) tartalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy az így megadott személyes adatokra a Szolgáltatónak nincs befolyása, azok felett a Felhasználó rendelkezik, illetve a Felhasználó az aki az adatkezelés célját meghatározza, ezért az adatokkal kapcsolatos felelősség is a Felhasználót terheli, a Szolgáltató csak adatfeldolgozóként kezeli ezeket az adatokat. A harmadik személyektől származó Hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata. 

II.5. Béradatok rögzítése 

LEGNÉPSZERŰBB

A Szolgáltatásban lehetőség van a Felhasználó vállalkozásánál esetlegesen felmerülő bérköltségek rögzítésére. A bérköltségek rögzítéséhez a fenti adatok megadása szükséges. A rögzítés kétféleképpen történhet, az adatok vagy manuálisan kerülnek megadásra vagy a Szolgáltatás a Felhasználó által feltölött úgynevezett ’08-as jelű bevallás nyomtatvány .xml kiterjesztésű fájlból nyeri ki azokat.

 

A ’08-as jelű bevallás a fent megadottnál több adatot tartalmaz, ahhoz azonban a Szolgáltató nem fér hozzá, illetve miután a fenti adatokat a Szolgáltatás a bevallásból kinyerte, a bevallás dokumentum törlődik, így a fentieken túlmenő adatok semmilyen módon nem tárolódnak.

 

Tekintettel arra, hogy az így megadott személyes adatokra a Szolgáltatónak nincs befolyása, azok felett a Felhasználó rendelkezik, illetve a Felhasználó az aki az adatkezelés célját meghatározza, ezért az adatokkal kapcsolatos felelősség is a Felhasználót terheli, a Szolgáltató csak adatfeldolgozóként kezeli ezeket az adatokat. A fenti adatok megadásához való hozzájárulás munkavállalatól történő beszerzése szintén a Felhasználót feladata illetve az ezzel kapcsolatos felelősség is őt terheli.

LEGNÉPSZERŰBB

II.6. Fiókhozzáférés harmadik személynek

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy harmadik személyeket meghívjon a Szolgáltatásba, akik részére különféle jogosultságokat adhat (erről bővebben az ÁSZF-ben van szó). A meghíváshoz a Felhasználónak meg kell adnia a meghívott személy e-mail címét, melyet követően a Szolgáltatás e-mail értesítést küld a meghívott részére. A Felhasználó által megadott e-mail címek eshetőlegesen személyes adatot (pl. címzett neve) tartalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy az így megadott személyes adatokra a Szolgáltatónak nincs befolyása, azok felett a Felhasználó rendelkezik, illetve a Felhasználó az aki az adatkezelés célját meghatározza, ezért az adatokkal kapcsolatos felelősség is a Felhasználót terheli, a Szolgáltató csak adatfeldolgozóként kezeli ezeket az adatokat.A harmadik személyektől származó Hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata. 

LEGNÉPSZERŰBB

II.7. Előfizetés

A Szolgáltatás nyújtása során egyes funkciók a Felhasználók részére havi díj fizetése ellenében érhetőek el. Ahhoz, hogy a Felhasználó a fizetős funkciókat elérje, szükséges fizetési adatait is megadnia. A fizetési adatok a következők:

 • a Felhasználó által fizetésre használt bankkártya száma

 • a bankkártya lejáratának hónapja és éve

 • a bankkártya hátoldalán szereplő háromjegyű vagy négyjegyű úgynevezett CVC/CVV kód

 • a bankkártyán feltűntetett név

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fizetések lebonyolításához és kezeléséhez külső szolgáltatót vesz igénybe.

 

A Szolgáltató fizetési szolgáltatója a PayPal (cégnév: PayPal Holdings Inc., székhely: 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, Amerikai Egyesült Államok, regisztrációs szám: C3842984, telefon: 1-408-967-7400, fax: 1-302-655-5049, web: www.paypal.com, képviseli: Daniel H. Schulman igazgató) leányvállalata a Braintree (cégnév: Braintree Payment Solutions LLC, székhely: 111 North Canal Street Suite 455 Chicago, IL 60606, Amerikai Egyesült Államok, telefon: 1-312-455-9540, 1-877-434-2894, fax: 1-847-890-6644, e-mail: support@braintreepayments.com, web: www.braintreepayments.com, képviseli: William J Ready Sr. igazgató, Braintree Európa elérhetőségei: címzett: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., cím: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, a továbbiakban: “Braintree”).

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználó által megadott fizetési adatokat – a bankkártyán szereplő név és bankkártya szám utolsó négy számjegyén kívül – a Szolgáltató nem tárolja és nem kezeli.

 

A Szolgáltató a fizetéssel kapcsolatosan visszajelzést kap a Braintree-től, melyben a fizetési adatok közül a Braintree a Szolgáltató tudomására hozza a Felhasználó által megadott bankkártyán feltűntetett nevet, illetve a kártyaszám utolsó négy számjegyét. A kártyán szereplő név személyes adatnak minősül, mely a Szolgáltató adatkezelésével érintett, azonban a kártyaszám utolsó négy számjegye, mivel az a Felhasználóhoz nem visszavezethető nem minősül személyes adatnak. A Felhasználó a fizetési adatait a Weboldalon nem a Szolgáltatónak, hanem közvetlenül a Braintree részére adja meg, a Weboldalon beépített szoftvermodulon (plugin) keresztül. A Braintree működéséről és a személyes adatok kezeléséről további információ a www.braintreepayments.com és a www.paypal.com oldalon érhető el.

LEGNÉPSZERŰBB

II.8. Számlázás

II.8.1 Amennyiben a Szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli

A Szolgáltató az e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a Felhasználó regisztrációkor, illetve kapcsolattartásra kijelölt e-mail címe természetes személy nevet tartalmaz. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.

 

II.8.2. Amennyiben a Szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

 

Amennyiben a számla a Felhasználó részére nem e-mail útján kerül kiküldésre, úgy a Szolgáltató ezt az adatot nem kéri, illetve nem is kezeli.

II.9. Rendszerüzenetek küldése

A Szolgáltató a Szolgáltatás működésével, fejlesztésével és egyéb a Szolgáltatásra vonatkozó kérdéssel kapcsolatosan időről-időre rendszerüzneteket küldhet a Felhasználó részére, a Regisztráció során megadott e-mail címére. A Rendszerüzenetekkel kapcsolatosan a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó e-mail címét kezeli személyes adatként. A rendszerüzenetekkel a Szolgáltató nem kívánja a Felhasználót indokolatlanul zavarni, azok csupán a Felhasználó tájékoztatását szolgálják.

II.10. Termékkel kapcsolatos hírlevelek, tudásanyagok küldése, kapcsolatfelvételi modul

A fiók regisztráció előtt a Felhasználónak adatvédelmi irányelveinket és álatlános szerződési feltételeinket is el kell fogadja, enélkül nem tud fiókot regisztrálni. A regisztációkor a fentiek elfogadásán felül külön hozzájárulással jelezheti, hogy II.9 pontban deifiniált rendszerüzeneteken kívül egyéb a szolgálatás megismerését, helyes használatát és rendszerfrissítéseket bemutató leveleket kaphasson. Ezen levelek kiküldését nem saját rendszerünkön, hanem a Mailchimp hírlevél kezelő szolgálatásán végezzük. Ezekről a hírlevelekről a Felhasználó bármikor leiratkozhat, mely a szolgáltatást nem befolyásolja. 

Az érkeztető oldalon az érdeklődőm gombra való kattintással a Felhasználó felteheti kérdéseit emailben. Kérjük, hogy ilyen esetben a fentieken túlmenően semmilyen további személyes adatot ne osszon meg velünk.  

II.11. Sütik (Cookie-k)

 

A Weboldalon tett látogatás során a Szolgáltató szeretné, hogy a Felhasználó a lehető legjobb felhasználói élményben részesüljön. Például, hogy a Felhasználónak minden oldal és tartalom villámgyorsan betöltődjön, a személyre szabott beállításai pontosan úgy maradjanak mindig, ahogy legutóbb hagyta őket, és a Szolgáltató az igényeinek megfelelő releváns tartalmat jelenítsen meg. Mindezeket úgynevezett cookie-k teszik lehetővé. De mi is az a cookie pontosan?

 

Egy weboldal használata során többféle cookie-val találkozhatunk, mindegyik más és más célt szolgál. A következő cookie-típuskat különböztethetjük meg:

 

Elengedhetetlen cookie-k: ezek általában olyan apró adatcsomagok a Felhasználó számítógépén, amelyek segítik a weboldalak működését. Ahhoz kellenek, hogy gyors, modern és felhasználóbarát Weboldalt tudjunk biztosítani a Felhasználóknak. Ezek nélkül a Weboldal lassabb lenne vagy akár egyáltalán nem működne. 

 

Funkcionális cookie-k: a funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis apróságokat, hogy a Felhasználó milyen állapotban hagyta el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra jön, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találjon, ahol hagyta

 

Statisztkai és marketing cookie-k: ezeket különböző látogatói szokások megismerésére használják. Ezek segítenek abban, hogy a web-fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a felhasználók igényeinek megfelelően fejleszteni a Weboldalt. Abban is segít, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző oldalakon eltöltött időket, vagy éppen azt, miként jutott el a felhasználó egy adott oldalra. Ezek ismeretében javítani lehet a Weboldal szerkezetét, működését, tehát segítenek olyan irányban továbbfejleszteni a Weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen eszközökről, milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen intenzitással nézték a Weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek alakulnak ki, mely oldalakról látogat a felhasználó az adott oldalra.  

 

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Felhasználó be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a felhasználó állított be magának a Weboldalon.

 

A Szolgáltató a Weboldalra történő első látogatáskor a sütik használatának megkezdése előtt hozzájárulást kér a Felhasználótól a sütik használatához. Amennyiben a Felhasználó korábbi látogatásakor már hozzájárulását adta a használathoz, egy újabb látogatás esetén a Szolgáltató nem kér újabb hozzájárulást. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a sütik engedélyezésének megtiltása – bizonyos sütik esetén – zavart okozhat a Weboldal vagy a Szolgáltatás használatában. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az ilyen okból adódó hiányosságokért, adatvesztésért és kárért.

 

Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat?

Amennyiben a fentiek alapján a Felhsználó nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet.

 

A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről a Felhasználó az alábbi linkeken szerezhet tudomást:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Oldalunkon található sütik listáját itt találja ​

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mivel neki nincs ráhatása, a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul ad meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy személyes adatait pontatlanul adta meg, lehetősége van adatai pontosítására, helyesbítésére illetve javítására vagy módosítására. Ha a Felhasználó ez utóbbit észleli úgy a felhasználói profiljában módosíthatja az adatait vagy adatai pontosítását, javítását illetve módosítását kérheti a Szolgáltatótól a info@riport.co.hu e-mail címen.

 

A Szolgáltató felhívja továbbá a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a fenti II.1.-II.11. pontban megjelölteken túl bármilyen módon további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket a Felhasználó önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

 

A Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele során feltöltött adatok valódiságáért, pontosságáért és a beszerzésük jogszerűségéért a Szolgáltató kizárja felelősségét.

 

III. Az adatkezelés folyamata, hozzáférés személyes adatokhoz, adatovábbítás

 

A Felhasználó által megadott személyes adatatokkal kapcsolatosan a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatok és azok minősége védve legyen, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést és biztosítja a folyamatos fizikai, elektronikus és eljárási védelemet, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak.

 

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

III.1. Az adatkezelés folyamata

 

A Szolgáltató a személyes adatokat elektronikus úton tárolja. A Szolgáltatás üzemeltetése és az adatok tárolása külső szolgáltató által üzemeltetetett szerveren történik. A Szolgáltató által használt szerverek külső szolgáltatója:

 

 • Cégnév: Linode LLC 

 • Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, USA 

 • e-mail cím: support@linode.com

 • képviseli: Christopher Aker vezérigazgató

 • telefonszám: Intl.: +1 609-380-7100

 • Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter

      (a továbbiakban: “Tárhelyszolgáltató”) 

 

A Tárhelyszolgáltató Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat. Az adatokról napi rendszerességgel biztonsági mentés készül, melyről a Tárhelyszolgáltató gondoskodik, szintén Frankfurtban található szervereken.

 

Az adatok védelme érdekében a Tárhelyszolgáltató többek között a szervereket elzárt helyen őrzi, melyet a nap 24 órájában, az év 365 napján biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, a belépéshez biometrikus beléptető rendszert alkalmaz, az esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes tápokkal védekezik, a szerverek tűzfallal védettek, illetve a szerverekről történő esetleges adattovábbítás esetén titkosítást alkalmaz. A Tárhelyszolgáltató emellett több, a védelem megfelelőségét igazoló nemzetközi tanusítvánnyal is rendelkezik. A Tárhelyszolgáltató által alkalmazott védelmi mechanizmusokról további információ elérhető a https://www.linode.com/security címen.

 

A Szolgáltató bizonyos adatokat más tárhelyszolgáltatónál (Amazon S3 felhőalapú tárhelyszolgáltatás) tárol:

 

 • Cégnév: Amazon Web Services, Inc. EMEA SARL

 • Székhely: 5 rue Plaetis, L-2338 Luxemburg

 • e-mail cím: EU-privacy-DSR@amazon.com

 • képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók

 • Szerverközpont: Frankfurt

            (a továbbiakban: “Felhőszolgáltató”) 

 

A Felhőszolgáltató szintén Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat.

 

A Felhőszolgáltató a Tárhelyszolgáltatóhoz hasonlóan több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastruktúrális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásáaval,  titkosítással, végezetül környezeti szinten az adatközpontok helyszínének kiválasztásával, mivel adatközpontjait olyan helyeken hozza létre, ahol az nincs kitéve a természet viszontagságainak, például szeizmikus aktivitásnak. A Felhőszolgáltató védelmi megoldásairól további információ elérhető a https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/ címen.

 

III.2. Hozzáférés

 

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adataihoz a Szolgáltatón kívül egy további szereplő fér hozzá. A Szolgáltató a személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltatás informatikai fejlesztését végző társaság, a Zen Heads Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 11. III. em. 3., cégjegyzékszám: 01 09 171200, adószám: 24308508-2-43, e-mail: info@zenheads.com, képviseli: Véhmann Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: “Fejlesztő”) részére enged részére hozzáférést. A hozzáférés biztosítására a Szolgáltatás zavartalan működése és a Felhasználó részére történő technikai segítségnyújtás valamint a Szolgáltatás fejlesztése céljából szükséges. A Fejlesztő az adatokhoz csak a feladatkörének ellátásához szükséges mértékig fér hozzá, azokon semmilyen műveletet (módosítás, törlés stb.) nem végezhet. A Felhasználó a Tájékoztató elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a Fejlesztővel történő megosztásához.

 

Ezen eseteken kívül a Szolgáltató kizárólag hatósági/bírósági kötelezésre adhatja át a Felhasználó személyes adatait harmadik fél részére.

 

III.3. Adattovábbítás

 

III.3.1. Üzenetküldéssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató által a Felhasználónak címzett rendszerüzenetek kiküldésére, illetve az Szolgáltatás segítségével készített jelentések megküldéshez szintén külső szolgáltató segítségét veszi igénybe. A Szolgáltató az előzőekben említett üzenetek kiküldésére a Mailchimp nevű szolgáltatást alkalmazza, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 

 • Cégnév: The Rocket Science Group LLC

 • Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE  Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA 

 • telefon: +1 678 999 0141

 • e-mail cím: privacy@mailchimp.com

 • web: www.mailchimp.com

 • képviseli: Ben Chestnut igazgató

(a továbbiakban: “Mailchimp”)

 

A Mailchimp szerverei az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak, így előfordulhat, hogy a Szolgáltató részére a Felhasználó által megadott személyes adat (mely pontosabban a Felhasználó e-mail címét jelenti) továbbításra kerül az Amerikai Egyesült Államokba. A Mailchimp adatkezelését a GDPR rendelkezéseivel összhangban végzi, melyről részletes információ a https://mailchimp.com/legal/privacy/ linken érhető el. A Mailchimp rendelkezik az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött az úgynevezett “Adatvédelmi Pajzs” (Privacy Shield) Egyezmény szerinti tanúsítvánnyal, mely adatkezelésének (https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/) a GDPR-al való összhangját tanusítja. A Szolgáltató és a Mailchimp között adatfeldolgozói szerződés van érvényben.

 

III.3.2. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Felhasználó számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkzelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 • e-mail cím: info@szamlazz.hu

 • képviseli: Stygár-Joó János ügyvezető

      (a továbbiakban: „KBOSS”)

 

A KBOSS rendelkezik a Rendeletnek megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.

 

 III.3.3. Számlakép felismeréssel kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött számlák szöveg-tartalmának felismeréséhez és elemzéséhez a Google LLC Cloud Vision elnevezésű alkalmazásának szövegfelismerő (OCR, Optical Character Recognition) funkcióját (a továbbiakban: “Cloud Vision”) valamint a Cégjelző Céginformációs Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett adatbázis céginformációs lekérdező API-t (a továbbiakban: “Cégjelző”) használja.

 

A Cloud Vision üzemeltetője:

 • Cégnév: Google LLC

 • Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

      (a továbbiakban: „Google”)

 

A Cégjelző üzemeltetője

 • Cégnév: Cégjelző Céginformációs Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 1. fszt. 3.

 • e-mail cím: info@cegjelzo.hu

 • telefonszám: +36 30 624 4530

 • képviseli: Farkas Dezső ügyvezető

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött vagy a részére generált dedikált e-mail címre érkező számlák képét API-n keresztül továbbítja a Google részére, a Cloud Vision a számlaképből felismeri a szövegrészeket és ezeket küldi vissza a Szolgáltató részére, aki azokat a számlaadatok megfelelő rovátában elhelyezi. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Google a megküldött számlaképeket, illetve az abban fellelhető adatokat nem tárolja, illetve azokat semmilyen formában nem használja fel, illetve továbbítja, a felismert adatok Szolgáltató részére történő visszaküldését követően az adatok törlődnek. A Google adatkezelésével, valamint a Cloud Vision működésével és adatok kezelésére vonatkozóa további információt az alábbi linkeken talál:

 

Google adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Működés: https://cloud.google.com/vision/docs/ocr

 

Cloud Vision adatkezelési kérdések: https://cloud.google.com/vision/docs/data-usage?hl=hu

 

A Google által a Szolgáltató részére visszaküldött adatok feldolgozása után, amennyiben saját gépi algoritmusunk tud adószámot azonosítani a karakterek közül, akkor a Felhasználó partnerének adószámát a Szolgáltató a Cégjelző részére továbbítja, hogy az adószám alapján a Felhasználó szállítójának vállalkozási adatait, pontosabban elnevezését megállapítsa. A Cégjelző részére történő adattovábbítás során azonban személyes adatok továbbítására illetve kezelése nem kerül sor.

 

IV. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A GDPR 15-18. valamint 20. cikkeinek értelmében a Felhasználót a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

 

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy az adatvedelem@comnica.hu e-mail címre küldött e-mailben.

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

 

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

 

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

 

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:

 

a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.

b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

 

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

 

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

V. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

 

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

 

VI. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

 

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

 

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

 

VII. Adatkezelő, adatfeldolgozó

 

Az adatkezelő személye: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma: 23878149-2-41, e-mail: info@riport.co.hu, telefon: +36 1 445 1445, web: www.riport.co.hu, https://riport.co.hu/katas-vagyok)

 

Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Kristó Zoltán István ügyvezető (cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), telefon: +36 1 445 1 445, e-mail: info@riport.co.hu)

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy kizárólag a fenti II.1.-II.10. pontban meghatározott adatok körében – a II.3. pontban rögzített kivétellel – minősül adatkezelőnek, mivel ezek az adatok azok, amelyek kezelésének célját és jogalapját a Szolgáltató határozza meg. A II.3. pontban meghatározott, a Felhasználó által feltöltött harmadik személyekre vonatkozó adatok körében a Felhasználó minősül adatkezelőnek, mivel ő az, aki szükséges adatok körét és az adatkezelés célját meghatározza. A Felhasználó által feltöltött harmadik személyekre vonatkozó adatokra nézve a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, aki a Felhasználó által meghatározott harmadik személyekre vonatkozó adatokat tárolja.  

 

VIII. Adatvédelmi incidens

A jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

IX. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a https://www.riport.app vonatkozó weboldalán és a Felhasználót értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

X. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

 

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

 

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor. 

 

XI. Jogorvoslat 

 

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni.

 

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) élhet panasszal:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Ezen felül amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy jogai sérültek bírósághoz fordulhat – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Csomag kiválasztása

Számlabox

1690 Ft + áfa / hónap

Mini pénzügyi rendszer a legkisebb vállalkozóknak, ha egy helyen szeretnéd kezelni számláidat, azok fizetettségét és vállalkozásodat érintő alapvető számokat. A fiókot könyvelőd is eléri. Összesen 10.000 bejövő és kimenő számláig. 

Okosbox

3.490 Ft + áfa / hónap

Pénzügy számlaiktatással, bejövő- és kimenő számlakezeléssel, utaláskönnyítéssel. Kategóriák és címkék alapján látod havi eredményeidet. A fiókot könyvelőd is eléri. Összesen 10.000 bejövő és kimenő számláig. 

Multibox

14.900 Ft + áfa / hónap

Dönts szabadon, hogy ki milyen számlákhoz fér hozzá, legyen csak rád jellemző számlaiktatási- és jóváhagyási folyamatod. Mindenki csak azokat az eredményeket lássa, amiért valójában felel. Összesen 10.000 bejövő és kimenő számláig. 

Enterprise

Minden funkció, korlátlan tranzakció számmal. Dedikált ügyfélszolgálat és onboarding.  Nemcsak költségeidet kategorizálhatod, vagy címkézheted automatikusan, de egyedi szkriptekkel a bevételeket is.

bottom of page