top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2023. július 1.

Utolsó módosítás: 2023. július 1.

 

Köszönjük, hogy a Riport Application Kft. által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni! Tájékoztatjuk, hogy társaságunk számára nagyon fontos az Ön személyes adatainak megfelelő védelme és azok tiszteletben tartása. 

 

A fenti célok elérése érdekében a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

 

Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

Cégjegyzékszám: 01-09-982509

Adószám: 23878149-2-41

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető

E-mail: hello@riport.app  

Web: https://www.quick.riport.app/  

(a továbbiakban mint: “Szolgáltató”)

 

által fejlesztett és üzemeltetett a https://www.quick.riport.app/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit csökkentő és a vállalkozások pénzügyeit áttekinthetővé tevő Quick elnevezésű online, felhőalapú alkalmazással (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Quick”) kapcsolatosan a Szolgáltató által szervezett Quick Summer Camp 2023 elnevezésű online szakmai esemény (a továbbiakban: „Esemény”) iránt érdeklődő személyekkel, továbbá az Eseményre a https://www.helloquick.riport.app/summercamp domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Landing Oldal”) jelentkező személyekkel, mint az Esemény résztvevőivel továbbá a Szolgáltatóval egyéb úton kapcsolatba kerülő személyek (a továbbiakban együttesen mint: “Érintett”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. 

 

A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük az Érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat, akik az Eseményen rész vesznek.

 

I. NÉHÁNY ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ FOGALOM A TÁJÉKOZTATÓ MEGÉRTÉSÉHEZ

 

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató.

 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

 

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

 

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető̋ a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

 

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 

A Szolgáltató az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett alábbi elvek figyelembevételével kezeli:

 

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

 

III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ESETEI 

 

Az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Böngészés Weboldalon / Landing oldalon

 • Előjelentkezés az Eseményre

 • Jelentkezés az Eseményen történő részvételre

 • Részvétel az Eseményen, hozzáférés biztosítása online anyagokhoz

 • Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat

 • Számlázás

 • A Weboldalon / Landing Oldalon található sütik (cookie) elhelyezése

 

IV. MILYEN ADATOKAT, MI ALAPJÁN, MILYEN CÉLBÓL ÉS MENNYI IDEIG KEZELÜNK?

 

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

 

Tekintettel arra, hogy az egyes kapcsolattartási módokkal összefüggésben nem tudjuk korlátozni az egyes Érintettek által részünkre megküldött személyes adatok körét, mivel a Érintett által esetlegesen önkéntesen megadott személyes adatokra ráhatásunk nincsen, ezért erre tekintettel kérjük, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy csak a legszükségesebb, a Szolgáltató által jelen Tájékoztatóban előírt adatokat és információkat ossza meg akkor, amikor bármely módon kapcsolatba kíván lépni velünk, így semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt, amelyet jelen Tájékoztató szerint nem kérünk, illetve nem kívánunk kezelni.  Amennyiben jelen pont szerinti kifejezett kérésünk ellenére olyan információt is megküld részünkre, amely személyes adat kezelése nem szükséges és ezzel összefüggésben később esetlegesen kára származik társaságunknak, úgy jelen Tájékoztató elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy társaságunkat az esetleges káros következmények, így különösen bírság megfizetése alól mentesíti, helyettünk helytáll.

 

IV.1. Böngészés Weboldalon / Landing Oldalon

A Weboldalt / Landing Oldalt bárki szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal / Landing Oldal használatának megkezdésekor a Érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal / Landing Oldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az érintett megadja a címét. Ez a cím az Érintett internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt / Landing Oldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy az érintett a Weboldal / Landing Oldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal / Landing Oldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és érintett közötti, a Weboldal / Landing Oldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az Érintett IP címét. 

 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal / Landing Oldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal / Landing Oldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal / Landing Oldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal / Landing Oldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

 

IV.2. Előjelentkezés Eseményre

 

A Szolgáltató már az Esemény kezdetét megelőzően lehetővé az Érintett részére, hogy az Eseménnyel kapcsolatosan érdeklődését fejezze ki, melyet az Érintett Landing Oldalon elhelyezett előjelentkezésre szolgáló adatlap útján tehet meg. Az előjelentkezés célja egyrészről, hogy a Szolgáltató felmérje, hogy az Eseményre mekkora az érdeklődést, másrészről, hogy annak lebonyolításához mekkora erőforrások szükségesek, továbbá, hogy a Szolgáltató az Esemény programjának véglegesítését követően értesíthesse az érdeklődését kifejező Érintettet az Eseményre történő jelentkezés lehetőségéről, valamint annak technikai lépéseiről. 

IV.3. Jelentkezés az Eseményen történő részvételre

IV.4. Részvétel az Eseményen, hozzáférés biztosítása online anyagokhoz 

IV.5. Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat

 

Az Érintettek számára történő segítségnyújtás, a Szolgáltató által nyújtott információ szolgáltatás, illetve jogaik érvényesítése érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az előbbiek – akár anélkül, hogy a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatuk állna fenn – e-mail vagy a Landing Oldalon elhelyezett chat asszisztens (chat bot) útján vegyék fel vele a kapcsolatot. A megkereséseket telefonon vagy e-mailen keresztül kezeljük, abban az esetben is, ha a megkeresés a chat asszistensen keresztül történik.

 

IV.5.1. E-mail megkeresés esetén:

 

Amennyiben a leendő partner vagy az Érintett a Szolgáltatót a hello@riport.app e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.


 

IV.5.2. Chat asszisztensen keresztüli megkeresés esetén

 

Amennyiben az Érintettnek a Szolgáltatással, illetve az Eseménnyel kapcsolatosan információra, illetve technikai segítségnyújtásra van szüksége, úgy lehetősége van arra is, hogy a Landing Oldalon elhelyezett kapcsolatfelvételre szolgáló chat asszisztensen keresztül vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot. 

A Szolgáltató kéri az Érintetteket, hogy a fentieken túlmenően, különösen, ha azt a Szolgáltató nem kéri, további személyes adatot ne hozzanak tudomására. A Szolgáltató a kéretlenül tudomására jutott személyes adatokat haladéktalanul és visszaállíthatatlanul törli, mindazonáltal az ilyen módon tudomására jutott adatokkal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal.

 

IV.6. Számlázás

 

IV.6.1. Amennyiben az Eseményen való részvétel ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli. 

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése az Érintett feladata. 

 

IV.6.2. Amennyiben az Eseményen való részvétel igénybevételéért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy vagy egyéni vállalkozó részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

 

V. MI AZ A COOKIE ÉS MIÉRT HASZNÁLJUK?

 

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

 

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

 

A Weboldal / Landing Oldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal / Landing Oldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

 

A Weboldalon / Landing Oldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 

 • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek az Ön, mint felhasználó azonosításához, például annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, egy webshopban mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti "értéke” nem jól van generálva, akkor session- hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

 

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

 

A Google Analytics sütökről itt tájékozódhat:

https://deve1opers.google.com/ana1ytics/devguides/co1lection/ana1yticsjs/cookie-usage     

 

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

 

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

 https://support.google.com/adwords/answer/2407785?h1=hu 

 

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat (ezek a fent említett technikailag elengedhetetlen session cookie-k) és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.

 

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

 

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

A Weboldal / Landing Oldal látogatás során a Szolgáltató az Érintettről, mint a Weboldal / Landing Oldal látogatójáról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • az látogató által használt eszköz IP címe,

 • a használt böngésző típusa,

 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl. beállított nyelv),

 • látogatás időpontja,

 • a meglátogatott alolda1, funkció vagy szolgáltatás,

 • kattintás

 

VI. HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS ESETÉN HOGYAN TUDJA VISSZAVONNI HOZZÁJÁRULÁSÁT?

 

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal / Landing Oldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a hello@riport.app e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

 

VII. HOL ÉS HOGYAN TÁROLJUK ADATAIT?

 

Az adatok elektronikus úton történő tárolása a Szolgáltató által üzemeltetetett szerveren történik. 

 

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatokat és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, így többek között szerverei elzárt helyen üzemelnek, a számítástechnikai eszközök jelszóval és tűzfallal védettek.

 

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

VII.1. Jelentkezés az Eseményre

 

A Szolgáltató az (elő)jelentkezés során az Érintett által megadott adatokat az alábbi harmadik fél szolgáltató útján gyűjti és tárolja:

 

 • Cégnév: TYPEFORM SL

 • Székhely: Calle de Pallars 108 (Aticco), 08018 Barcelona, Spanyolország

 • Nyilvántartási szám: B65831836

 • Képviseli: Joaquim Lecha igazgató

 • E-mail: support@typeform.com ; gdpr@typeform.com 

        (a továbbiakban: “Typeform”)


A Typeform adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/


 

VII.2. Weboldal / Landing Oldal tárhely

 

A Szolgáltató Weboldal, illetve a Landing Oldal, valamint az azokon keresztül érkező adatok tárhelyszolgáltatója a wix.com weboldal üzemeltetője, melynek elérhetőségei az alábbiak: 

 

 • Cégnév: Wix.com Ltd.

 • Székhely: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6701101, Izrael

 • Nyilvántartási száma: 001-36158

 • E-mail: privacy@wix.com 

 • Telefonszám: + 972 3 545 4900

 • Képviseli: Avishai Abrahami igazgató

(a továbbiakban: „Wix”)

 

A Wix adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.wix.com/about/privacy 

 

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

VIII. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy a hello@riport.app e-mail címre küldött e-mailben.

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

 

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében – sem tudunk tájékoztatást küldeni.

 

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésénél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

 

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, ha:


a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

 

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

 

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

 

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

 

IX. HOZZÁFÉRÉS SZEMÉLYES ADATOKHOZ, ADATTOVVÁBBÍTÁS

 

IX.1. Levelezés (e-mail)

 

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google Inc. Gmail GSuites elnevezésű üzleti szolgáltatását használja. 

 

 • Cégnév: Google Ireland Ltd

 • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

 • Nyilvántartási szám: 368047

 • Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató

 • Telefonszám: +353 1 436 1000

 • Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Google”) 

 

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Érintettel kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti.

 

Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot, az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, ugyanis a Google alávetette magát az Eurpóai Unió Bírósága által a GDPR 40. cikkének rendelkezései szerint jóvágyott Standard Contractual Clauses (Szerződéses Klauzulák Szabványa, a továbbiakban: „SSC”) elnevezésű magatartási kódexnek, mely az Európai Unión kívüli harmadik országba történő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az az EU-n kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki az SSC rendelkezései szerint jár el, az a személyes adatoknak az európaival megegyező szintű, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmet biztosít.

 

Az SCC-ről további információ itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_hu 

 

A Google SCC szerinti eljárásáról további információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks  

 

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetőek el.

 

IX.2. Eseménnyel kapcsolatos tájékoztató anyagok, értesítések küldése

 

A Szolgáltató az Eseménnyel kapcsolatos tájékoztató anyagokat a Mailchimp elnevezésű üzenetküldő szolgáltatással juttatja el az Érintett részére, melynek nyújtója:

 

 • Cégnév: The Rocket Science Group LLC

 • Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok 

 • Telefon: +1 678 999 0141

 • E-mail: privacy@mailchimp.com 

 • Web: www.mailchimp.com

 • Képviseli: Ben Chestnut igazgató

(a továbbiakban: “Mailchimp”)

 

A Mailchimp adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

 

A Mailchimp szintén alávetette magát az SCC szabályainak, A Mailchimp SCC-vel összhangban történő adatkezeléséről itt tájékozódhat: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/   

 

Amennyiben a Érintett feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, úgy a hírlevelek kiküldésére szintén a Mailchimp rendszerén keresztül kerül sor.

 

IX.3. Az Esemény megtartásával kapcsolatosan

 

IX.3.1. Zoom

 

Az Esemény megrendezésére online módon kerül sor, melyhez a Szolgáltató az előadások megtartására a Zoom videós alkalmazást használja, melynek szolgáltatója az alábbi:

 

 • Cégnév: Zoom Video Communications Inc.

 • Székhely: 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113, United States of America

 • Európai központok: 

 • London, Egyesült Királyság (címe: The Place, 4th Floor, 175 High Holborn, London WC1V 7AA, Egyesült Királyság, telefonszám: +44 800 368 7314, +44 20 7039 8961, e-mail: info@zoom.us

 • Párizs, Franciaország (címe: Zoom France, 33 rue Lafayette, 75009 Párizs, Franciaország, telefonszám: +33 800 946 464) 

 • Amszterdam, Hollandia (címe: Locatellikade 1, 1076 AZ Amszterdam, Hollandia)

 • Nyilvántartási szám: C3404423

 • Képviseli: Eric Yuan igazgató

 • E-mail: privacy@zoom.us 

(a továbbiakban: “Zoom”) 

 

A Zoom adatkezelésével, illetve GDPR megfelelősségével kapcsolatos információ a következő linkeken érhető el: https://zoom.us/privacy; https://zoom.us/gdpr 

 

A Zoom szintén alávetette magát az SCC rendelkezéseinek. 

 

A Zoom által a személyes adatok védelme érdekében bevezetett biztonsági intézkedésekről itt tájékozódhat: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html

 

IX.3.2. YouTube

 

Az Eseménnyel kapcsolatos egyes oktatóanyagok, előadások a YouTube videómegosztó felületen kerülnek megosztása az Érintettel, amelyhez a Szolgáltató zártkörű hozzáférést biztosít az Érintett részére. Az eléréshez szükséges, hogy az Érintett a YouTube fiókot regisztráljon vagy meglévő fiókjába bejelentkezzen. A YouTube a Google tulajdonában áll, melynek adatkezelésére a IX.1. pontban írtak megfelelően irányadóak.

 

IX.4. Számlázással kapcsolatosan

 

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Érintett számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201

 • Adószám: 13421739-2-41

 • képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető 

 • E-mail: info@szamlazz.hu 

 • Web: https://www.szamlazz.hu/szamla/main 

(a továbbiakban: „KBOSS”)

 

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.  

 

IX.5. Fizetéssel kapcsolatosan

 

A Szolgáltató által kiállított számlában foglalt ellenértéket a Szolgáltató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára köteles a vevő teljesíteni, akinek az elérhetőségei az alábbiak. Amennyiben a fizetést természetes személy vagy egyéni vállalkozó, mint Érintett teljesíti, úgy a fizető személye a banki rendszerben megjelenítésre kerül.

 

 • Cégnév: OTP Bank Nyrt.

 • Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

 • Cégjegyzékszám: 01-10-041585

 • Adószám: 10537914-4-44

 • E-mail: informacio@otpbank.hu   

 • Telefonszám: +36 1/20/30/70 366 6666

 • Adatvédelmi tisztviselő: Gázmár Zoárd (levelezési cím: 1131 Budapest, Babér u. 9., e-mail: adatvedelem@otpbank.hu

(a továbbiakban: „OTP Bank”) 

Az OTP Bank adatkezelési tájékoztatói:

 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem 

 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Tajekoztato_SzemelyreSzabottAjanlatok_Adatkezeles_20180525.pdf 

 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Tajekoztato_CsoportszintuAdatkezeles_20200218.pdf

 

IX.6. Chat asszisztens

 

A Landing Oldalon elhelyezett chat asszisztenst külső szolgáltató biztosítja a Szolgáltató részére, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 

 • Cégnév: INTERCOM R&D Unlimited Company

 • Székhely: 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin D02N960 Írország

 • Nyilvántartási szám: 538158

 • Képviseli: Eoghan McCabe igazgató

 • E-mail: legal@intercom.io 

 • Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: „Intercom”)

 

Az Intercom adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.intercom.com/legal/privacy 

 

IX.7. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató részére könyvelési feladatokat teljesítő alábbi társaság részére:

 

IX.7.1. Meyer & Levinson Kft.

 

 • Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

 • Cégjegyzékszám: 01-09-902076

 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 14398209-2-41

 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan

 • E-mail cím: info@meyerlevinson.com  

 

IX.7.2. Meyer & Levinson Accounting Kft.

 

 • Cégnév: Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

 • Cégjegyzékszám: 01-09-928027

 • Adószám: 14964303-2-41

 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan

 • E-mail cím: info@meyerlevinson.com  

 

IX.8. Igényérvényesítéssel kapcsolatos adattovábbítás

 

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen jogos igényét kívánja érvényesíteni, úgy előfordulhat, hogy olyan iratokat, dokumentumok továbbít, melyek személyes adatokat tartalmaznak. A Szolgáltató igényérvényesítés céljából jogosult jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére az igényérvényesítés céljából személyes adatok továbbítására.

 

Igényérvényesítés céljából a Szolgáltató az adatokat elsősorban az alábbi személyek részére továbbítja:

 

 • Név: Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda 

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

 • Nyilvántartási szám: 5103

 • Adószám: 19313063-2-41

 • Képviseli: Dr. Varga Balázs ügyvéd

 • E-mail cím: balazs.varga@meyerlevinson.com 

 • Telefonszám: +36 1 445 1445

 

 • Név: Dr. Varga Balázs Máté ügyvéd 

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. emelet

 • Nyilvántartási szám: 36072284

 • Adószám: 55878760-1-41

 • E-mail cím: balazs.mate.varga@meyerlevinson.com 

 • Telefonszám: +36 1 445 1445

 

X. KINEK ÉS MILYEN ESETBEN VAGYUNK KÖTELESEK KIADNI SZEMÉLYES ADATOKAT?

 

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

 

XI. MILYEN FELELŐSSÉGEK MERÜLNEKHETNEK FEL A MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATBAN?

 

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

 

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

 

XII. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

 

A jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.
 

XIII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon vagy a Landing Oldalon és az Érintettet ist értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

XIV. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (DPO)

 

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

 

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.  

 

XV. KIHEZ FORDULHAT A SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN VAGY HOGY JOGAIT ÉRVÉNYESÍTSE

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben az érintett jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni. Kérdéseivel keressen minket a hello@riport.app e-mail címen.

 

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/  

 

A fentieken túlmenően a hatósági jogérvényesítést követően vagy azt mellőzve az Érintett jogai megsértése esetén a Szolgáltató, mint adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

bottom of page